EPC

Što je ESCO

ESCO model financiranja obuhvaća nekoliko inovativnih modela financiranja projekata, kao npr. operativni leasing, ugovor o energetskom učinku te javno privatno partnerstvo.

Osnovne značajke svakog od modela navedene su u nastavku

1. Operativni leasing

 • obilježja poslovnog najma - korištenje objekta leasinga bez namjere stjecanja vlasništva uz eventualnu mogućnost zamjene za novi objekt po isteku ugovora;
 • objekt leasinga vodi se i amortizira u poslovnim knjigama JLS;
 • u trošak poslovanja JLS ulazi i leasing obrok;;
 • PDV po računima može biti porezno priznat ovisno o djelatnosti primatelja leasinga i objektu leasinga);
 • bilanca primatelja leasinga nije dodatno opterećena jer nema dugoročnog zaduženja.

2. Ugovor o energetskom učinku

 • Grad/Općina naručuje i plaća uslugu (u slučaju javne rasvjete plaća se usluga rasvjetljavanja javnih površina);
 • ESCO tvrtka vodi računa o operativnom izvršavanju usluge (radovi na rekonstrukciji i održavanju sustava javne rasvjete);
 • ESCO tvrtka vodi računa o ostvarivanju energetskih i troškovnih ušteda;
 • Predstavlja preuzimanje dugoročnih obveza te obvezuje ishođenje suglasnosti Ministarstva financija;
 • Energetske uštede moraju biti dovoljne za otplatu mjesečnih troškova projekta u razdoblju kraćem od životnog vijeka instalirane opreme;
 • ESCO tvrtka sukcesivno priznaje svoje prihode od pružanja energetske usluge te zaračunava PDV na vrijednost energetskih usluga;
 • JLS iskazuje samo tekuće troškove primljenih energetskih usluga u razdoblju trajanja ugovora (račun 32398- naknada za energetsku uslugu);
 • Revalorizacija imovine po isteku ili raskidu ugovora nije definirana.

 

LEGENDA:

Područje A – razdoblje prije izvedbe projekta
ZNAČAJKE: visoki troškovi za energiju, energetski neučinkovita oprema
Područje B – razdoblje zajamčenih ušteda i razdoblje trajanja Ugovora o energetskom učinku
ZNAČAJKE: sniženi troškovi za energiju i troškovi održavanja, ostvarivanje energetskih i troškovnih ušteda, ESCO tvrtki isplaćuje se iznos prema ostvarenim uštedama
Područje C – razdoblje prijenosa prava vlasništva nakon isteka Ugovora o energetskom učinku
ZNAČAJKE: sniženi troškovi za energiju i odražavanje, dugoročne financijske uštede

 
3. Javno-privatno partnerstvo
 
 • Jasan legislativni okvir;
 • Jasna prava i obveze ESCO tvrtke i JLS;
 • Jasan način provedbe i mogućnosti kombiniranog financiranja (FZOEU i sl.);
 • Projekt se ne mora financirati isključivo iz ostvarenih energetskih ušteda;
 • Obveza izrade Studije opravdanosti ulaganja kojom se uspoređuju tradicionalni model financiranja i ESCO model financiranja - ukoliko se tradicionalni pokaže povoljniji ne može se sklopiti ESCO ugovor;
 • Obavezni sadržaj Ugovora o javno privatnom partnerstvu prema smjernicama Agencije za investicije i konkurentnost garantira zdravi dugoročni odnos JLS i ESCO tvrtke;
 • ESCO tvrtka preuzima rizike financiranja, izgradnje i održavanja- projekt ne predstavlja javni dug;
 • Imovina koja je predmet ulaganja u potpunom je vlasništvu ESCO tvrtke;
 • Po isteku ESCO ugovora rezidualna vrijednost ulaganja se bez naknade predaje u vlasništvo JLS;
 • Prilokom stjecanja dugotrajne imovine kao i tijekom efektuiranja projekta ESCO tvrtka ima pravo na odbitak pretporeza od dobavljača;
 
 
Top